top of page

Regel om Klubmesterskabs berettigede

Bestyrelsen er blevet forelagt spørgsmålet om, hvor længe klubmestre skal have været medlem af klubben.

I vedtægternes § 5 står, at medlemmet først bliver stemmeberettiget efter 6 måneders medlemskab.

Der er ikke andet anført i vedtægterne, som kan give svar på spørgsmålet. 

Bestyrelsen har skønnet, at kravet om 6 måneders medlemskab er vel rigeligt.

Som ny rettidig indmeldelse i klubben for, at kunne blive klubmester anses derfor:

Indmeldelser der foretages via klubbens hjemmeside og med registreret modtaget betaling senest den 5. i måneden forud for konkurrence måneden.

Medlemmer i kontingentrestance kan ikke blive klubmestre.

Medlemmer der har været i restance skal opfylde ovenstående, da de jf. § 6, stk. 2 betragtes som værende udmeldt.

Dato: 05.07.2017


BESTYRELSEN

Reglen gælder for klubmesterskaber afholdt efter offentliggørelsen på klubbens hjemmeside.  
(gælder ikke for sidste års (2016) betalende medlemmer med for sen betaling i 2017, bare der er betalt senest 1 uge før klubmesterskabet)

Medlemskab. § 5
Stk. 1. Som medlem kan optages enhver, der opfylder betingelserne for optagelse i DKK. Æresmedlemmer, der udnævnes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen, er kontingentfrie.

Stk. 2. Stemmeberettigede i alle klubbens anliggender er samtlige medlemmer (dog ikke passive medlemmer), der i mindst 6 måneder har været medlem af klubben, og som ikke er i kontingentrestance.

Stk. 3. Medlemmer, der ikke har betalt deres kontingent senest ved udgangen af maj jvf. § 5 stk 2 og § 6 stk. 2, betragtes som udmeldt af klubben. Ved senere indbetaling betragtes vedkommende som nyt medlem med hensyn til stemmeret og valgbarhed.

 

Kontingent. § 6

Stk. 2. Kontingentet betales forud for et år ad gangen og opkræves senest i begyndelsen af maj måned hvert år. Kontingentet skal være betalt senest den 31/5 for at give stemmeret til den ordinære generalforsamling.

bottom of page