top of page

Vedtægter

 

 

 

 

Vedtægter

Senest opdateret august 2021

§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1. Klubbens navn er Border Collie Klubben, herefter Klubben. Klubben er stiftet den 28. september 1996.

Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.

Stk. 3. Klubben er en specialklub, der er anerkendt af og samarbejder med Dansk Kennel Klub, herefter DKK.

 

§ 2 Organisation

Stk. 1. Klubben er opbygget med:

 1. Urafstemning § 17.

 2. Generalforsamling § 12-15.

 3. Bestyrelse § 7-10.

 4. Medlemmer § 5.

 

§ 3 Klubbens formål

Stk. 1. Klubbens formål er at fremme kendskabet til Border Collien og gennem oplysning om

hensigtsmæssig avl at bidrage til at bevare og/eller forbedre racens kvalitet i forhold til standard, sundhed, temperament, eksteriør og hyrdehunde egenskaber.

 

Til dette formål skal klubben bl.a.:

 1. Samarbejde med DKK.

 2. Udgive et medlemsblad (jf. § 18). Derudover bør klubben arbejde på at:

 3. Tilstræbe at afholde prøver og træning i diverse aktuelle aktiviteter for klubbens medlemmer

 4. Arrangere udstillinger og skuer

 5. Afholde andre arrangementer

 6. Virke for et til stadighed forbedret avlsarbejde

 7. Uddanne eller lade uddanne kvalificerede ledere, instruktører og dommere i overensstemmelse med klubbens regler herom

 

§ 4 Avlsarbejde

Stk. 1. Border Collie Klubben er DKKs sagkundskab inden for avlsarbejdet vedrørende Border Collie racen.

Stk. 2. Klubben er berettiget til at fastsætte specielle regler for avlsarbejdet med klubbens race.

Stk. 3. Avlsforbud og -restriktioner kan indføres, hvis arvemæssige begrundelser herfor foreligger. Sådanne forbud og restriktioner skal vedtages på en urafstemning og godkendes af DKKs sundhedsudvalg, inden de iværksættes.

 

§ 5 Medlemskab

Stk. 1. Som medlem kan optages enhver, der opfylder betingelserne for optagelse i DKK. Æresmedlemmer, der udnævnes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen, er kontingentfrie.

Stk. 2. Stemmeberettigede i alle klubbens anliggender er samtlige medlemmer (dog ikke passive medlemmer), der i mindst 6 måneder har været medlem af klubben, og som ikke er i kontingentrestance.

Stk. 3. Medlemmer, der ikke har betalt deres kontingent senest ved udgangen af maj jvf. § 5 stk 2 og § 6 stk. 2, betragtes som udmeldt af klubben. Ved senere indbetaling betragtes vedkommende som nyt medlem med hensyn til stemmeret og valgbarhed.

Stk. 4. Medlemskab ophører ved udmeldelse, der kan ske med 1 måneds varsel til den 1. maj.

Stk. 5. DKKs formand og direktør er kontingentfrie medlemmer af klubben, dog uden stemmeret. De kan på klubbens generalforsamling og øvrige arrangementer lade sig repræsentere ved stedfortrædere fra DKKs bestyrelse.

 

§ 6 Kontingent

Stk. 1. Generalforsamlingen fastsætter de årlige kontingenter.

Stk. 2. Kontingentet betales forud for et år ad gangen og opkræves senest i begyndelsen af maj

måned hvert år. Kontingentet skal være betalt senest den 31/5 for at give stemmeret til den

ordinære generalforsamling.

Stk. 3. For hvert ekstra familiemedlem med samme bopæl betales et husstandskontingent.

Stk. 4. Passive medlemmer eller støttemedlemmer betaler et fastsat kontingent.

Stk. 5. Ved indmeldelse i klubben efter den 31. oktober betales nedsat kontingent. Dette gælder

dog ikke familiemedlemmer og passive medlemmer.

 

§ 7 Bestyrelsens sammensætning

Stk. 1. Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som varetager klubbens interesser og

forvalter dens midler. Samtlige medlemmer af bestyrelsen skal være medlemmer af DKK.

Stk. 2. Valgbare til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer, jvf. § 5, stk. 2, og § 6, stk. 2, der er fyldt 18 år. Der kan i bestyrelsen ikke sidde mere end et medlem fra den samme husstand.

 

§ 8 Valg til bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, suppleanter for 1 år ad gangen.
Stk. 2. I ulige år vælges der 2 medlemmer til bestyrelsen, og i lige år 3 medlemmer til bestyrelsen. Hvert år vælges der 2 suppleanter. Genvalg kan finde sted.
Stk. 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer sker direkte på generalforsamlingen. Valget afgøres ved simpelt, relativt stemmeflertal. Ved stemmelighed foretages fornyet afstemning vedrørende de pågældende blandt de tilstedeværende stemmeberettigede på generalforsamlingen.

I tilfælde af fornyet stemmelighed foretages lodtrækning. De til bestyrelsen foreslåede kandidater, der alle opnår valg, indtræder efter stemmetal som henholdsvis 1. og 2. Suppleant.

Stk. 3 A Ønsker man at stille som kandidat uden at kunne møde på generalforsamlingen, kan dette ske skriftligt til bestyrelsens formand eller sekretær senest 4 uger før generalforsamlingen. Kandidaterne vil blive offentliggjort på hjemmesiden 2 uger før. Kandidater, der opstiller skriftligt, indgår i afstemningen på lige fod med de øvrige kandidater.

Stk. 4. Ved indkaldelse af en suppleant indtræder denne i det afgående bestyrelsesmedlems valgturnus.

Stk. 5. I tilfælde af at bestyrelsen bliver undertallig, efter at de valgte suppleanter er indtrådt, kan bestyrelsen supplere sig selv indtil førstkommende ordinære generalforsamling.

 

§ 9 Valg af revisorer

Stk. 1. Der vælges 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant for en 2-årig periode.

 

§ 10 Bestyrelsens arbejde

Stk. 1. Bestyrelsen tiltræder umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden. Om-konstituering kan finde sted.

Stk. 3. Bestyrelsen træffer afgørelser i alle forhold, der ikke udtrykkeligt henhører under generalforsamlingen eller urafstemning.

Stk. 4. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt, relativt stemmeflertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er til stede. Ved eventuel stemmelighed, er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 5. Klubben forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer (hvoraf den ene skal være formand eller næstformand).

Stk. 6. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte det af formanden eller bestyrelsen skønnes nødvendigt.

Stk. 7. Der tages referat af bestyrelsesmøderne. Referatet godkendes af deltagerne og et beslutningsreferat fra hvert bestyrelsesmøde offentliggøres på klubbens hjemmeside og i det førstkommende medlemsblad.

Stk. 8. Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte udvalg bestående af hensigtsmæssigt antal af klubbens medlemmer til behandling af ethvert anliggende. Bestyrelsen udpeger et bestyrelsesmedlem som kontaktperson til alle udvalg.

Stk. 9. Bestyrelseshverv er ulønnet, men bestyrelsen kan få refunderet udgifter, der udelukkende er afholdt i klubbens tjeneste.

Stk. 10. Klubbens repræsentanter til DKKs repræsentantskab udpeges af bestyrelsen og skal være medlemmer af DKK.

 

 

§ 11 Regnskab

Stk. 1. Klubbens regnskabsår er fra den 1. maj - 30. april.

Stk. 2. Regnskabet, der skal opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik, forelægges

revisorerne senest den 31. maj.

Stk. 3. For klubbens forpligtigelser hæfter kun klubbens formue og ikke medlemmerne personligt.

 

§ 12 Generalforsamling. Ordinær generalforsamling

Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, senest den 31. august. Bestyrelsen fastsætter selv stedet for afholdelsen.

Stk. 2. Bestyrelsen bestemmer tid og sted for den ordinære generalforsamling og indkalder via

hjemmesiden til denne med mindst 6 ugers varsel og i klubbens medlemsblad. Indkaldelsen

skal indeholde oplysning om tid og sted, dagsorden samt oplysning om, hvilke

bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, og om disse er villige til at modtage genvalg.

Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Eventuelle forslag offentliggøres på klubbens hjemmeside senest 2 uger før generalforsamlingen.

Stk. 4. Skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsen skal være klubbens formand eller sekretær i

hænde senest 4 uger før generalforsamlingen, jvf. § 8, stk. 6.

Stk. 5. Senest 2 uger før generalforsamlingen offentliggøres følgende materiale til medlemmerne:

 1. Det reviderede regnskab

 2. Evt. forslag til generalforsamlingsbeslutning

 3. Formandens beretning

Dette offentliggøres på klubbens hjemmeside

Stk 6. Giver mulighed for at afholde Generalforsamling som hybridmøde.
Bestyrelsen kan vælge, at afholde en kombineret generalforsamling med tilbud om både online- og fysisk fremmøde (hybridmøder) på generalforsamlingen. Samt gennemføre afstemninger digitalt, ved at anvende eksterne udbydere af IT-systemer, der kan håndtere hemmelige afstemninger på betryggende vis (opstillede kandidater – forslag til behandling etc).

 

§ 13 Dagsorden

Stk. 1. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent

 3. Valg af mindst 2 stemmetællere

 4. Formandens beretning

 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge)

 6. Budgetbehandling og fremtidig virksomhed

 7. Fastsættelse af kontingenter

 8. Behandling af indkomne forslag

 9. Offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter

 10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

 11. Eventuelt

   

§14 Afstemning på generalforsamling

Stk. 1. Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved simpelt, relativt stemmeflertal, jvf. dog stk. 2 samt § 16. Skriftlig afstemning skal finde sted, når et af de tilstedeværende medlemmer

forlanger det.

Stk. 2. Lovændringer kan kun vedtages med en majoritet på 2/3 af de på generalforsamlingen

stemmeberettigede medlemmer. Vedtages forslaget på generalforsamlingen, skal det til en

skriftlig hemmelig urafstemning blandt klubbens stemmeberettigede medlemmer. Ved

urafstemningen kan ændringerne vedtages ved simpelt stemmeflertal, idet dog blanke

stemmer ikke medregnes. Lovændringer træder i kraft, når de er godkendt af DKK.

Stk. 3. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

§15 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling finder sted, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 10 % (dog minimum 25) af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig anmodning

herom med angivelse af de emner, der ønskes behandlet.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden indkaldes senest 4 uger efter, at bestyrelsen har modtaget anmodningen. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel, og den skal afholdes senest 6 uger efter, at indkaldelse

er udsendt.

Stk. 3. Der kan ikke behandles andre emner på en ekstraordinær generalforsamling end de i

dagsordenen indeholdte.

Stk. 4. Vedtagelser på en ekstraordinær generalforsamling sker som anført i § 14.

 

§ 16 Disciplinærsager

Stk. 1. Har et medlem overtrådt gældende regler, jvf. DKK’s til enhver tid gældende love, kan der træffes disciplinære foranstaltninger over for vedkommende. Bestyrelsen fremsender sagen

til DKK’s bestyrelse. Disciplinærsager kan ikke behandles på generalforsamlinger. Der henvises i øvrigt til de til enhver tid gældende bestemmelser i DKK’s love om disciplinære foranstaltninger.

 

§17 Urafstemning

Stk. 1. Bestyrelsen kan, når den finder anledning dertil, lade ethvert spørgsmål endeligt afgøre ved skriftlig urafstemning blandt klubbens stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 2. Forslag, herunder lovændringsforslag, og forslag til avlsforbud og -restriktioner, udsendes til de stemmeberettigede medlemmer sammen med autoriserede stemmesedler, der

returneres til klubbens sekretær senest 14 dage efter udsendelsen, jvf. dog § 8, stk. 7.

Stk. 3. Mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 af de valgte revisorer skal være til stede, når stemmesedlerne åbnes.

Stk. 4. Forslagsstillerne eller repræsentanter for disse skal indbydes til at overvære åbningen og optællingen af stemmesedlerne.

Stk. 5. Resultatet af urafstemninger bekendtgøres i førstkommende nummer af medlemsbladet

 

§18 Medlemsblad

Stk. 1. Til orientering for medlemmerne udgiver klubben et blad, minimum 2 gange årligt.

Stk. 2. Bestyrelsen vælger redaktøren, der i samråd med bestyrelsen vælger sin redaktion.

Stk. 3. Enhver meddelelse til medlemmerne bragt på klubbens hjemmeside, i klubbens

medlemsblad eller via mail, anses for på lovlig vis at være bragt til medlemmernes kundskab.

 

§19 Opløsning af klubben

Stk. 1. Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun finde sted på en i dette øjemed særligt

indkaldt generalforsamling. For vedtagelse af forslaget kræves 3/4 majoritet af de afgivne

stemmer. Bliver forslaget vedtaget, skal vedtagelsen bekræftes ved en urafstemning med

samme majoritet, idet dog blanke stemmer ikke medregnes.

Stk. 2. Bestemmelse om anvendelse af klubbens formue træffes på den ekstraordinære

generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen. Formuen skal anvendes til gavn for

hundesagen i henhold til formålsparagraffen.

 

§ 20 Ikrafttræden

Stk. 1. Ovenstående love er vedtaget på en stiftende generalforsamling den 28. September 1996. Regnskabsåret er ændret i år 2000.

Stk. 2. Lovene er godkendt af DKK og træder i kraft pr. 1. januar 1997.

Du kan også vælge at se og downloade vedtægterne her.

bottom of page